Whiplash
Gatunek: obyczajowy
Andrew, uczeń pierwszej klasy konserwatorium muzycznego, marzy aby dostać się do zespołu dyrygowanego przez Terence Fletchera - najlepszego z dyrygentów szkoły. Jego gra na perkusji zostaje zauważona przez Fletchera i daje szansę Andrew. Andrew daje z siebie wszystko, ale jego psychika nie radzi sobie z metodami nauczania stosowanymi przez Fletchera, który jest bardzo surowy, wręcz sadystyczny w stosunku do swoich podopiecznych. W końcu Andrew rzuca się z pięściami na Fletchera podczas jednego z konkursów muzycznych i zostaje relegowany z uczelni. Prawnicy jednego z uczniów Fletchera, który popełnił samobojstwo, namawiają Andrew, aby zeznawał w sprawie mobbingu stosowanego przez Fletchera. Andrew zgadza się, ale nie spodziewa się, jaką zemstę przygotował dla niego Fletcher. Znakomity, brawurowo zagrany film. Film o relacji mistrz-uczeń, o przekraczaniu granic, o tym jak rodzi się talent, o chorej ambicji, o dokonywaniu wyborów, o pokonywaniu własnych słabości. Koniecznie do obejrzenia. No i znakomita muzyka jazzowa, z tytułowym utworem "Whiplash" na czele.
Whiplash
Genre: social drama
Andrew is a first-year student at the academy of music and he dreams of becoming a member of a band conducted by Terence Fletcher, who is the best conductor in the academy. His skill of playing of drums is noticed by Fletcher and thereby giving chance to play in his band. Andrew gives everything of itself but his psyche is unable to cope with the teaching methods used by Fletcher, who is very strict, even sadistic in his relationship with his pupils. Eventually Andrew throws himself on Fletcher with fists during one of the music competitions and is dismissed from the school. The lawyers of one of Fletcher’s pupils, who commited suicide, encourage Andrew to testify in a case of bullying by Fletcher. Andrew agrees but he doesn’t expect what kind of revenge Fletcher prepared for him. Excellent film and bravely acted. Film about the relationship between master and apprentice, about crossing borders, how the talent is born, about sick ambition, making choices and overcoming own weakness. Highly recommend. Very good jazz score, with title score “Whiplash” being on the top.