Snowden
Gatunek: sensacyjny/biograficzny
Film oparty na faktach. Opowiada historię pracownika amerykańskich tajnych służb, który nie mógł pogodzić się z faktem, że władza jest w stanie bezkarnie podsluchiwał i podglądać praktycznie każdego człowieka, który jest podłączony do internetu. Nagłaśnia to w mediach, za co zostaje w swojej ojczyźnie skazany za szpiegostwo i do dzisiejszego dnia mieszka jak na ironię, w Moskwie, jako że Rosja dała mu prawo pobytu. Historia powszechnie znana, więc nie ma sensu streszczać filmu. Ciekawe w tym filmie jest to, że po jego obejrzeniu zmienia się ocena samego uczynku Snowdena. Początkowo postrzegany w kategorii pozytecznego idioty i zdrajcy, który świadomie osłabia militarny potencjał swojego kraju, staje się rzecznikiem zwykłych ludzi, nie mających pojęcia o skali inwigilacji. Film pokazuje, jakie były jego motywacje, jak decyzja o ujawnieniu inwigilacji w nim dojrzewała i jaką musiał zapłacić cenę za zdemaskowanie władzy. Snowden uważa, że ludzie mają prawo rozliczać władzę z jej poczynań i mają prawo być świadomi ingerencji władzy w ich życie, nawet jeśli jest to robione pod hasłami walki z terroryzmem i ochroną społeczeństwa. Jedyne co może zaskakiwać to koszmarna naiwność Snowdena, że władza mając możliwość totalnej inwigilacji, nie użyje jej. Mój osąd tego co Snowden zrobił, nie jest już tak radykalny po obejrzeniu tego filmu. Ktoś może powiedzieć, że właśnie po to zrobiono ten film, aby rozmiękczać mózgi i przedstawiać zdrajcę w pozytywnym świetle. Tak czy inaczej - warto zobaczyć.
Snowden
Genre: action film/biographic
Film based on true story. It tells the story about a member of the American secret services, who couldn’t accept the fact that the authority can eavesdrop and spy with out any repercusions practically every person, who is connected to the Internet. He publicises this in massmedia, for which he is accused and convicted for espionage in his homeland and until this very day ironically he lives in Moscow, as Russia gave him asylum. This story is commonly so it is unnecessary to summarize the film. The interesting thing about this film is, that after seeing one changes his opinion about Snowden’s deed. At first he is perceived as a useful idiot and traitor, who deliberately weakens the military potential of his country, he becomes the spokesman for ordinary people, who don’t have any idea about the scale of invigilation. The film shows, what were his true motives, how the decision of revealing the invigilation matures and what price he had to pay for authority unmask. Snowden claims, that people have the right to hold governement to account for its deeds and have right to be aware of the authorities intervention in their lifes, even if this is done under the banner of fighting against terrorism and the protection of the society. One only thing that may surprise is the Snowden’s unbeliveable naivety, that the authorities having the possibility of complete invigilantion, will not use it. My judgement of what Snowden did is no longer so radical after viewing this film. Someone may say that the film was made for this purpose, to soften the minds and to present the traitor in a positive light. One way or the other - it’s worth to seeing.