Stałe fizyczne - alfabetycznie (wybór)
NazwaSymbolWartość
Atomowa jednostka masy
u
1,6605402 ±10 * 10-27 kg
Atmosfera standardowa
atm
101325 Pa
Liczba Avogadro
NA
6,0221367 ±36 * 1023 mol-1
Liczba PI
TT
3,14159265358979 [2]
Masa spoczynkowa neutronu
mn
1,6749286 ±10 * 10-27kg
1,008664904 ±14 u
Masa spoczynkowa protonu
mp
1,6726231 ±10 * 10-27kg
1,007276470 ±12 u
Objętość mola gazu doskonałego
Vm
2,241410 ±19 * 10-2 m3*mol-1
Prędkość światła w próżni
c
2,99792458 * 108 m*s-1
Przenikalność magnetyczna próżni
µ0
1,2566370614 * 10-6 H*m-1
Przyspieszenie standardowe grawitacji
g
9,80665 m*s-1
Stała gazowa
R
8,314510 ±70 J * mol-1 * K-1
Stała grawitacyjna
G
6,67259 ±85 * 10-11 N*m3*kg-1*s-2
Stała Plancka
h
6,6260755 * 10-34 J*s
4,1356692 * 10-15 eV*s
Stała Stefana-Boltzmanna
ro = (pi2/60) * k4/h3 * c2
5,67051 ± 19 * 10-8 W*m-2*K-4
Stała Wiena
b = lambdamax * T
2,897756 ± 24 * 10-3 m * K
masa Plancka
mP=(hc/G)1/2
2,17671 ±14 * 10-8 kg
długość Plancka
lP=(hG/c3)1/2
1,61605 ±10 * 10-35 m
czas Plancka
tP=(hG/c5)1/2
5,39056 ±34 * 10-44 s

 

Ekwiwalenty i zależności między jednostkami
JednostkaZależnośćWartośćWielkość
1 dżul (1 J) 107 erg
0,1019716 kG*m
0,2388459 calIN (kalorii międzynarodowych)
2,778 * 10-7 kW*h
3,777 * 10-7 KM*h
6,241460 * 1018 eV
6,241460 * 1012 MeV
1,11265 * 10-17 kg
6,700428 * 109 u
5,035 * 1024 m-1
7,2431 * 1022 K
1,5092 * 1033 Hz
praca i energia
1 herc (Hz)E = h * v6,6260755 ±40 * 10-34 J
4,1356693 ± 25 * 10-15 eV
energia
1 kelwin (K)E = T * k1,380658 ±12 * 10-23 J
8,617559 ± 72 * 10-5 eV
energia
1 kilogramE = m * c28,98755179 * 1016 J
5,6095867 ± 17 * 1035 eV
energia
1 masa elektronuE = m * c28,1871111 ±54 * 10-14 J
5,1099906 ± 15 * 105 eV
energia
1 masa neutronuE = m * c21,5053508 ±10 * 10-10 J
9,3956563 ± 28 * 108 eV
energia
1 masa protonuE = m * c21,5032787 ± 10 * 10-10 J
9,3827231 ± 28 * 108 eV
energia
1 paskal (1 Pa) 10 dyn/cm2
0,00001019716 kG/cm2 (atmosfer technicznych)
0,00000986923 atm (atmosfer fizycznych)
0,00001 bar
0,00750062 Tr (torów = mm Hg)
0,0101974 mm H2O
ciśnienie
1 stopień (1o) 60' (minut)
3600" (sekund)
1,745 * 10-2 rad (radiana)
2,778 * 10-3 obr (obrotów)
miara kąta płaskiego
1 u (atomowa jednostka masy)E = m * c21,4924191 ±10 * 10-10 J
9,3149432 ± 28 * 108 eV
energia
1 wat (1 W) 107 erg/s
0,1019716 kG*m/s
0,2388459 calIN/s
0,00136 KM (koni mechanicznych metrycznych)
6,24146 * 1012 MeV/s
moc


Przeliczniki skal temperaturowych

20oC = 20 + 273,15 = 293,15 K
20 K = 20 - 273,15 = 253,15oC
20oC = (0,8) * 20 = 16oReaumur
20oReaumur = 20 / 0,8 = 25oC
20oC = [32 + (1,8) * 20] = 68 oF
20oF = (20 - 32) / 1,8 = -6,6oC
20oC = 1,8 * (273,15 + 20) = 527,67 oRankine20oRankine = (20 /1,8) - 273,15 = -262,03oC

Żródło:
[1] J.M. Massalski, J. Studnicki, Legalne jednostki miar i stałe fizyczne, PWN, 1988
[2] MS Excel